İkili Arama Ağacı (Binary Search Tree)

  • 14-06-2020 07:24
  • 6817

İkili arama ağacı kaydedilen veriler içinde aranan bir veriye en az karşılaştırma yapılarak erişimin sağlanması için, verileri düğüm denilen ve birbirine bağlanabilen özel yapılara kaydeden ve bu yapıları barındırdığı veriye göre bir birine bağlan yapıdır.  Yapıyı anlamak için önce düğüm yapısını inceleyelim.

İkili Arama Ağacında Düğüm Yapısı

Düğüm yapısı kendisinden büyük ve kendisinden küçük olan düğümler için iki farklı işaretçi (pointer) ve düğüm verisinden oluşur. Bu yapı içine veri olarak başka değişkenler de tanımlanabilir.

C programlama dilinde ikili arama ağacı düğüm yapısı.


typedef
struct NODE{ int veri; struct NODE * left; struct NODE * right; }NODE;

İkili Ağaca Düğüm Ekleme

İkili ağaca kaydedilecek verilerin birbiriyle karşılaştırılabilir olması gerekir, iki veri karşılaştırırıldığı zaman sonuç büyük,küçük ve eşit sonuçlarından biri olmalı. Kaydedilecek veri için sağ ve sol düğümleri boş olacak şekilde yeni bir düğüm  oluşturulur ve veri bu düğüme kaydedilir. İkili ağaca düğüm kaydedilirken önce düğüm verisi ilk düğümün (root) verisi ile karşılaştırılır, karşılaştırma sonucu büyük ise sağ taraftaki düğümle karşılaştırılır, sonuç küçük ise sol daldaki düğümle karşılaştırılır. Yeni karşılaştırmaların sonucuna göre sağ ya da soldaki düğümlere geçilir. Bu işlem boş bir düğüm bulunana kadar devam eder boş düğüm bulununca kaydedilmek istenen düğümün adresi bu boş işaretçiye kaydedilir. Böylece veri ikili ağaca kaydedilmiş olur. Eğer karşılaştırma işlemlerinden birinde eşittir sonucu çıkarsa veri ağaca zaten kayıtlı demektir.

İkili Ağaçtan Düğüm Silme

İkili ağaçtan düğüm silme işlemi birkaç aşamadan oluşur, anlatımı biraz karışık gibi görünsede işlem aşamaları doğru şekilde yapıldığında sorunsuz çalışır. Silme işleminde silinecek düğüme ait veri, ekleme işlemindeki gibi kök düğümünden başlanarak diğer düğümlerle karşılaştırılır, veriye eşit düğüm bulununca bulunan düğümün sağ ya da sol düğümüden biri boşsa dolu olan işaretçinin içeriği silinmek istenen düğümün bağlı olduğu işaretçiye silinecek düğümün yerine kaydedilir ve düğüm silinmiş olur. Düğümün sağ ve sol işaretçileri dolu ise silinmek istenen  düğümün sağındaki düğümlerden, sol düğümü boş olan ilk düğüm bulunur bu düğümün sağındaki düğüm, düğümün bağlı olduğu işaretçiye kaydedilir böylece bu düğüm yerinden çıkarılmış olur. Silinen düğümün yerine bu düğümün adresi kaydedilir ve silinen düğümün sağ ve sol işaretcilerindeki değerler bu düğümün sağ, sol düğümü gösteren işaretçilerine kaydedilir . Bu işlemden sonra düğüm silinmiş olur.

İkili Ağaçta Arama

Aranacak veri kökten başlayarak düğüm verisi ile karşışatırılır, veri büyük ise sağ düğümele karşılaştırılır küçük ise sol düğümle karşılaştırılır eşit ise veri bulunmuş olur. Eğer karşılaştırma yapılacak düğüm boş ise ikili ağaçta aranan veri yok demektir.

C programlama dilinde ikili arama ağacı örnek kodu. Bu kod C99 standardına uygun olarak yazılmıştır, derlendiği zaman çalıştırılabilir bir uygulama oluşturur.


/*
Program ikili ağaca eleman (düğüm) ekleme, silme ve arama işlemini kullanıcının seçimine göre yapar. Ekleme: e Silme : s Arama : a Harfleri ile başlar. Devamında da sayısal bir değer yazılır. (Tam sayı değerler geçerlidir). Yazım kolaylığı olması için birleşik yazılabilir '7' eklemek için 'e7' yazmak gibi. https://notpast.com */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> //İkili ağaç düğüm yapısı typedef struct NODE{ int x; struct NODE * left; struct NODE * right; }NODE; //İkili ağaç yapısı typedef struct{ NODE * root; }BST; //İkili arama ağacı oluşturan fonksiyon. BST * CreateBST(){ BST * bst; bst=(BST *)malloc(sizeof(BST)); if(bst){ bst->root=NULL; } return bst; } //Yeni bir düğüm oluşturan fonksiyon. NODE * CreateNode(int x){ NODE * node; //Sistemden yeni düğüm için bellek ayrılıyor. node=(NODE *)malloc(sizeof(NODE)); if(node){ //Düğüm verisi kaydediliyor. node->x=x; //Alt düğümler boşaltılıyor. node->left=NULL; node->right=NULL; } return node; } //Yeni oluşturulan düğümü ikili ağaca ekleyen fonksiyon. // root: Kök düğümü // node: İkili ağaca eklenecek yeni düğüm. int InsertNode(NODE * root, NODE * node){ if(root==NULL){ return 1; } //Düğüm verisi karşılaştırılıyor. if(root->x<node->x){ //Yeni düğüm verisi büyük ise sağ düğüm kontrol ediliyor. if(root->right==NULL){ //Düğüm boşsa yeni düğüm buraya kaydediliyor. root->right=node; return 0; } //Düğüm boş değilse ekleme fonksiyonu sağ düğümle //yeniden çağrılıyor. return InsertNode(root->right,node); //Düğüm verisi karşılaştırılıyor. }else if(root->x>node->x){ //Yeni düğüm verisi küçük ise sol düğüm kontrol ediliyor. if(root->left==NULL){ //Düğüm boşsa yeni düğüm buraya kaydediliyor. root->left=node; return 0; } //Düğüm boş değilse ekleme fonksiyonu sol düğümle //yeniden çağrılıyor. return InsertNode(root->left,node); } //Düğüm verileri eşit ise yeni düğüm eklenmiyor. //Fonksiyondan çıkılıyor. return 1; } //Silinecek düğümün yerine geçecek yeni düğümü bulan fonksiyon. //parent: silinecek düğümün bağlı olduğu düğüm //node : silinecek düğüm NODE * _getLeftNode(NODE * parent,NODE * node){ if(node->left){ return _getLeftNode(node,node->left); } //Yeni düğümün alt düğümü bir üst düğüme kaydediliyor. //Bulunduğu yerden çıkarılmış oluyor. parent->left=node->right; // Dönüş değeri silinecek düğümün yerine geçecek düğüm; return node; } //Eğer silinecek düğümün sağ ve sol düğümleri dolu ise, //düğüm bu fonksiyonla siliniyor. // root: silinecek düğümün bağlı olduğu düğüm // node: silinecek düğüm NODE * _deleteNode(NODE * root, NODE * node){ NODE * tmp; tmp=node->right; //Önce silinecek düğümün yerine geçecek düğüm bulunuyor. if(tmp->left){ tmp=_getLeftNode(node,node->right); //Bulunan düğüme silinecek düğümün sağ ve sol düğümleri //kaydediliyor. tmp->right=node->right; tmp->left=node->left; }else{ //Bulunan düğüm sağdaki ilk düğüm ise yalnızca sol düğüm //kaydediliyor. tmp->left=node->left; } //İlk düğüm ise dönüş değeri bulunan düğümün adresi. if(root==NULL){ free(node); return tmp; } //Yeni düğüm silinecek düğümün yerine kaydediliyor. //Böylece düğüm ikili ağaçtan silinmiş oluyor. if(root->left==node){ root->left=tmp; }else{ root->right=tmp; } free(node); //Fonksiyon dönüş değeri silinen düğümün adresi. return root; } //Düğüm verisi ile ikili ağaçtan düğüm silen fonksiyon. // root: İkili ağacın kök düğümü. // x: Silinecek düğüme ait veri. NODE * DeleteNode(NODE * root,int x){ NODE * node; //Düğüm verisi karşılaştırılıyor. if(root->x<x){ //Aranan düğüm verisi büyük ise sağ düğüme gidiliyor. if(root->right==NULL){ //Düğüm boşsa silinecek düğüm bulunamadı. return NULL; } //Sağ düğüm geçici bir değişkene aktarılıyor ve //alt düğümü ile silinecek düğüm versi karşılaştırılıyor. node=root->right; if(node->x==x){ //Silinecek düğüm bulundu. //Bulunan düğümün alt düğümleri kontrol ediliyor düğümlerden // en az biri boş ise düğüm burada siliniyor. if(node->right==NULL){ //Sağ düğümü boş ise sol düğümü bir üst düğüme kaydediliyor. root->right=node->left; //Silinen düğüm adresi ile fonksiyondan çıkılıyor. free(node); return root; }else if(node->left==NULL){ //Sol düğümü boş ise sağ düğümü bir üst düğüme kaydediliyor. root->right=node->right; //Silinen düğüm adresi ile fonksiyondan çıkılıyor. free(node); return root; }else{ //Sağ ve sol düğümler dolu ise silme fonksiyonu çağrılıyor. return _deleteNode(root, node); } } //Silinecek root düğümünün sağ düğümünde aranıyor. return DeleteNode(root->right,x); //Düğüm verisi karşılaştırılıyor. }else if(root->x>x){ //Aranan düğüm verisi büyük ise sol düğüme gidiliyor. if(root->left==NULL){ //Düğüm boşsa silinecek düğüm bulunamadı. return NULL; } //Sağ düğüm geçici bir değişkene aktarılıyor ve //alt düğümü ile silinecek düğüm versi karşılaştırılıyor. node=root->left; if(node->x==x){ //Silinecek düğüm bulundu. //Bulunan düğümün alt düğümleri kontrol ediliyor düğümlerden // en az biri boş ise düğüm burada siliniyor. if(node->right==NULL){ //Sol düğümü boş ise sağ düğümü bir üst düğüme kaydediliyor. root->left=node->left; //Silinen düğüm adresi ile fonksiyondan çıkılıyor. free(node); return root; }else if(node->left==NULL){ //Sol düğümü boş ise sağ düğümü bir üst düğüme kaydediliyor. root->left=node->right; //Silinen düğüm adresi ile fonksiyondan çıkılıyor. free(node); return root; }else{ //Sağ ve sol düğümler dolu ise silme fonksiyonu çağrılıyor. return _deleteNode(root, node); } } //Silinecek root düğümünün sol düğümünde aranıyor. return DeleteNode(root->left,x); } //Silinecek düğüm ilk düğüm ise üst düğümü olmadığı için //Özel olarak siliniyor. //Sağ yada sol düğümlerden yanlızca biri varsa o düğüm //fonksiyonun dönüş değeri. if(root->left==NULL){ node=root->right; free(root); return node; }else if(root->right==NULL){ node=root->left; free(root); return node; } //İki düğümüde dolu ise silme fonksiyonu ile siliniyor. return _deleteNode(NULL,root); } //İkili ağaçta veri arayan fonksiyon. //Dönüş değeri: Veri bulunursa sonuç düğümün adresini. //Bulunamazsa sonuç NULL olur. NODE * Search(NODE * root,int x){ if(!root){ return NULL; } if(root->x<x){ return Search(root->right,x); }else if(root->x>x){ return Search(root->left,x); } return root; } //İkili ağacın tüm dallarını dolaşan ve düğüm verilerini //ekrana yazan fonksiyon. int _printTree(NODE * root , int x, char * data){ int i; int t; if(root==NULL){ return 0; } x+=80; t=1; i=5-(x/80); //t=2^(5-derinlik) //Konsol ekranında çizilebilir derinlik 5. for(;i>0;i--){ t*=2; } //Düğümün sol tarafı çiziliyor. if(data[x-t]==0){ data[x-t]='\xda'; } //Düğüm verisi yazılıyor. sprintf(&data[x],"%d",root->x); //Satırda boş alanlara düz çizgi çiziliyor. for(i=-t;i<t;i++){ if(data[x+i]==0){ data[x+i]='\xc4'; } } //Düğümün sağ tarafı çiziliyor. if(data[x+t]==0){ data[x+t]='\xbf'; } _printTree(root->left,x-t,data); _printTree(root->right,x+t,data); return 0; } int PrintTree(NODE * root){ int i=0; //Konsol ekranı 80*25 karakter. //Çizim alanı yarım ekran. char pdata[80*12]; //Çizim için önce bellek içeriği siliniyor. for(i=0;i<80*12;i++){ pdata[i]=0; } //40. karakterden başlanıyor (ekran genişliği 80 karakter) //yatay olarak konsol ekranının ortası. _printTree(root , 40, pdata); //Çizim yapılan bellek çıkış akışına kaydediliyor. fwrite(pdata,1,80*12,stdout); return 0; } int main(void){ NODE * root; NODE * node; int x=1; int i=0; char c='a'; BST * bst; bst=CreateBST(); printf("Ekleme : e \n"); printf("Silme : s \n"); printf("Arama : a \n"); printf("Cikis : c \n"); printf("Ornek : e3,s7,a5 \n"); while(1){ printf("\nIslem:"); scanf("%c",&c); if(c=='c'){ break; } scanf("%d",&x); fflush(stdin); if(c=='e'){ node=CreateNode(x); InsertNode(bst->root,node); if(bst->root==NULL){ bst->root=node; } PrintTree(bst->root); } else if(c=='s'){ root=bst->root; if(root){ if(root->x==x){ bst->root=DeleteNode(bst->root,x); }else{ DeleteNode(bst->root,x); } } PrintTree(bst->root); } else if(c=='a'){ node=Search(bst->root,x); if(node){ //Bulunan düğümün adresi yazdırılıyor. printf("Dugum bulundu:%p \n",node); }else{ //Düğüm bulunamadı. printf("Bulunamadi.\n"); } } } return 0; }